Esküvői kutyatréning szolgáltatási megállapodás

Amely létrejött egyrészről:
név: …………………………… (név) lakcím: ………………………………… (cím) mint Megbízó, és

név: ……………….(név), EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, székhely:…………………… (cím)., mint Megbízott között.

A szolgáltatásban résztvevő kutya adatai:
fajta:…………………….., neme: ……………, születési ideje: ………………., hívóneve:………….., utolsó veszettségi oltás dátuma:……………….

Preambulum

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.
A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektiven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

A megállapodás tárgya

A megállapodás tárgya jelen megállapodás a tréningekhez:
. (gazdi neve) és kutyája, (kutya neve) számára egyéni/csoportos (aláhúzással kérjük jelezni) tréningek.

A tréner felelőssége

2.1 A tréner titoktartást vállal.

2.2 A tréner elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

2.3 A tréner elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

2.4 A tréner elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a trénerrel dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik trénerhez irányítja tovább a Megbízót.

A Megbízó felelőssége

3.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

3.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

A tréningek helyszíne

A tréningek helyszíne közös megállapodás tárgya.

A tréning időkeretei és díjazása

5.1 A tréning kezdete:
5.2 A tréningek 60-75 percet vesznek igénybe alkalmanként
5.3 A megállapodás tárgyát képezi ……….. előre meghatározott tréning alkalom.

5.4 Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző tréning témája kell legyen. A Megbízó és a tréner között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 24 órával az időpont előtt mondhatja le, úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. A 24 órán belüli lemondás és azok a tréningek, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott tréningnek számítanak.

5.5 A megállapodott képzési programról két alakalmon túli hiányzás a tréningfolyamat sikerességét akadályozza, így a képzési folyamatban ajánlott maximum két alkalom hiányzással részt venni. A két alakalomból betegség esetén egy alkalom pótlására, a Megbízott által ajánlott helyszínen, hétköznapon, kölcsönösen egyeztetett és megállapodott időpontban, díjazás nélkül van lehetőség. Az esetlegesen másik alkalom pótlására ugyanezen feltételek mellett, a Megbízó által meghatározott díjazás ellenében van lehetőség.

5.6 Ez egyéni tréning folyamat szakmailag támogatott időkerete 9 hét. Megbízó vállalja, hogy a 9 alkalom, 9 hét időtartamra szerződik. Megbízó vagy Megbízott akadályozottsága esetén legfeljebb 15 hét alatt teljesíthető. Amennyiben Megbízó akadályozottsága miatt 15 hét alatt sem sikerül a 9 alkalmat teljesíteni, úgy a tréningfolyamatot kölcsönösen lezártnak tekintik, Megbízó sem a megfizetett díjat, sem egyéb összeget nem követel Megbízottól. Ez alól kivételt képeznek a havaria esetei. Pl. járványügyi helyzetben – lezárás, kijárási tilalom, karantén – kölcsönösen, írásban egyeztetett ütemezés lehetséges.

5.7 A tréning díjazásában szerződő felek az alábbiak szerint állapodtak meg: tréningalkalmanként összesen …………. Ft, azaz ……………. forint, így a ….. alkalom összesen …………….. forint, azaz ……………………………forint, melyet Megbízó előre átutalással/készpénzzel nyugta/számla ellenében teljesít Megbízottnak.

5.8 Betegség esetén egy díjmentes pótló alkalom díja 0, azaz 0 forint. Esetleges második pótló alkalom díja …………………, azaz ………………. forint, melyet a Megbízó előre átutalással/készpénzzel nyugta/számla ellenében teljesít. (egyéni és csoportos képzési alkalom különbözetének kifizetésével)

Felszerelések és tanúsítvány

6.1 Megbízó a Megbízottól esetlegesen kölcsön kapott felszereléseket épségben adja vissza legkésőbb a szerődött képzés utolsó alakalmával.

6.2 A szerződött képzés elvégzését igazoló tanúsítvány Megbízót nem jogosítja hasonló tartalmú képzés megtartására. A Láthatatlan Póráz módszer és Program semelyik programja, képzése sem oktatható komplett módszertani ismeretek és ennek tanúsítása nélkül.

Jogvédett tartalom

7.1 A Láthatatlan Póráz Módszer és Program jogvédett tartalom, mely Dömötör Júlia szellemi tulajdona. Az kizárólag a Megbízott és Megbízó és vele egy háztartásban élők közötti személyes képzési programban használható. Ezen felül további személyekkel nem megosztható. Megbízó nem jogosult ezen tartalmakat eredeti vagy átdolgozott formában, írásban, audió vagy videó változatban sem online, sem más módon használni.

8. A megállapodás felmondása

8.1 Jelen megállapodást a felek közötti közös megállapodás esetén lehet szóban vagy írásban felmondani.

9. Általános

9.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

9.2 Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

9.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

9.4 Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.

Hely, dátum:

…………………………………………… ……………………………………………
Megbízó Megbízott

 

Esküvői kutyaszitter szerződés

Amely létrejött egyrészről:
név: …………………………… (név) lakcím: ………………………………… (cím) mint Megbízó, és
név: ……………….(név), EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, székhely:…………………… (cím)., mint Megbízott között.
A szolgáltatásban résztvevő kutya adatai:
fajta:…………………….., neme: ……………, születési ideje: ………………., hívóneve:………….., utolsó veszettségi oltás dátuma:……………….

Preambulum

Az esküvői kutyaszitterkedés alapját a felek közötti megbeszéltek és az esküvőn megtörténő kutyaszitterkedés adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A szitter az általa vigyázott kutyusra a felek közötti megbeszélt időtartam alatt tudásának megfelelően vigyáz.
Az esküvői szittelés egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A szitter a Megbízó által kért cselekvéseket a lehető legjobban igyekszik teljesíteni a szittelt kutyával.
A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy a kutyáját a szitterre bízza a felek közötti megbeszélt időtartam alatt.

A megállapodás tárgya

A megállapodás tárgya jelen megállapodás az esküvői kutyaszitterkedéshez:
……………… (gazdi neve) és kutyája,…………………. (kutya neve) számára esküvői kutyaszitterkedés.

A tréner felelőssége

2.1 A szitter titoktartást vállal.
2.2 A szitter elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített esküvői kutyaszitterkedés céljából használja fel.
2.3 A Gazdik ezen megállapodás aláírásával engedélyezik a szitter számára, hogy fotókat illetve videókat készítsen az esküvőn.
2.4 A szitter elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.

A Megbízó felelőssége

3.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy az ő kötelessége tájékoztatni a szittert a kutyája esetleges allergiájáról, érzékenységéről. Teljes mértékben ő a felelős a kutyája testi és lelki egészségéért.
3.2 A Megbízó elismeri, hogy minden a szitterkedés keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

A szitterkedés helyszíne

4.1 A szitterkedés helyszíne közös megállapodás tárgya.

A szitterkedés időkeretei és díjazása

5.1 A szitterkedés időpontja: ……………………………
5.2 A szitterkedés …………… órától ……………. óráig tart.
5.3 A Megbízó és a szitter között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 30 naptári nappal az időpont előtt mondhatja le, úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. A 30 naptári napon belüli lemondás és az az esküvő, amelyen a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott szittelésbek számít.
5.4 Az esküvői kutyaszitterkedés díjazásában szerződő felek az alábbiak szerint állapodtak meg: a szitterkedés összesen …..…………. Ft, azaz ……………. forint, mely összeg 50% -át a Megbízó átutalással/készpénzzel teljesít Megbízottnak az esküvő előtt legkésőbb 30 naptári napon belül, a maradék 50%-ot pedig az esküvőt követően 48 órán belül átutalással/készpénzzel teljesíti.

6. A megállapodás felmondása

6.1 Jelen megállapodást a felek közötti közös megállapodás esetén lehet szóban vagy írásban felmondani.

7. Általános

7.1 A szitter a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a szitter a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.
7.2 Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
7.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.
7.4 Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.
Hely, dátum:
…………………………………………… ……………………………………………
Megbízó Megbízott